Vedtægter for

Allround Dance


§ 1

Foreningens navn er: Allround Dance.
Foreningens hjemsted er: Brøndby kommune.
Foreningens adresse er: Formandens adresse.

§ 2

Foreningens formål er:

 

 • at give medlemmerne mulighed for at modtage undervisning primært i moderne Linedance - men også andre former for dans, både for børn og voksne - eksempelvis Hip Hop og Dancefitness.

 • at fremme interessen for og kendskabet til de forskellige former for dans og herigennem

 • at skabe livsglæde og højt humør,

 • at udbygge det sociale samvær for medlemmer og gæster,

 • at give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et sammenhold medlemmerne imellem.

 • at give medlemmerne mulighed for at dele interessen for dans med andre foreningers medlemmer ved samarbejde med og besøg hos andre foreninger.

 § 3

Som aktive medlemmer optages enhver, som er interesseret i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde, og tilmelder sig mindst ét undervisningshold.

Som passive medlemmer optages personer som, efter bestyrelsens skøn, er interesserede i at støtte eller deltage i foreningens arbejde.

Aktive og passive medlemmer betaler samme årlige kontingent.
Ved arrangementer med begrænset plads har aktive medlemmer fortrinsret.

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside: www.allrounddance.dk

Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst, og skal ske skriftligt til kassereren.
Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 4

Kontingent samt dansegebyr fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.

Kontingent betales helårligt til foreningens kasserer.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved offentlig bekendtgørelse på vores hjemmeside og i vores arrangement mapper. Meddelelse direkte til medlemmerne kan gives ved e-mail, hvis en sådan findes på det enkelte medlem.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, dog med undtagelse af områder hvor der er fastsat særlige afstemningsregler (3/4 flertal), jvf. disse vedtægter.

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 2 bestyrelses suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Den årlige ordinære generalforsamling skal minimum behandle følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af medlemskontingent samt dansegebyrer
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldevarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.

§ 5a

Vedtægtsændringer kan behandles som indkomne forslag på generalforsamlinger, dog kan de kun vedtages såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen.

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer og sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 revisor vælges på lige årstal og næstformand, kasserer og 1 revisor vælges på ulige årstal.

Suppleanter vælges for et år af gangen, 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 for revisorerne. Suppleanter indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt enten formand eller næstformand er til stede.

Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.

Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand og kasserer.

§ 7

Foreningens midler indsættes på en bankkonto i en bank eller anbringes på en lignende forsvarlig måde, såsom værdipapirer etc.

Midlerne kan kun hæves med kassererens og formandens accept.

Regnskabsperioden er fra 1. august og afsluttes den 31. juli. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8

Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne skal med 14 dages varsel indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse, og kræver mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning, eller ekstraordinær stor kapital, tilfalder foreningens midler almennyttige formål for børn og unge i Brøndby Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 27. februar 2005

Revideret på generalforsamlingen d. 17. februar 2008

Revideret på generalforsamlingen d. 9. februar 2014

Revideret på generalforsamlingen d. 14. september 2014

Revideret på generalforsamlingen d. 1. november 2015

Senest revideret på generalforsamlingen d. 19. november 2017